Inloggen
Emailadres:
Wachtwoord:


Banner demo
Categorieen
Snel zoeken
Bestsellers
Photobox
Photobox
Canon :: PIXMA iP-2850
Canon :: PIXMA iP-2850
Informatie
Leveringsvoorwaarden
Bedrijfsprofiel
Garantie
Uitleg betaal systeem
Service
Cookiewet
Contact
Disclaimer

 

Disclaimer

Disclaimer/gebruiksvoorwaarden RA-computers te Purmerend.


1.  Toepasselijkheid  
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie, in welke vorm dan ook, van de website RA-computers te Purmerend.  
 
2.  Akkoordverklaring  
Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd RA-computers te bezoeken en gebruik  te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van RA-computers geeft u daarmee aan onderhavige gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. RA-computers is echter ten allen tijde gerechtigd u de toegang tot  RA-computers te ontzeggen.  
 
3.Wijziging  
RA-computers is ten allen tijde gerechtigd de informatie op  RA-computers en deze gebruiksvoorwaarden en de Algemene  Voorwaarden  te  wijzigen.  RA -computers adviseert u RA-computers en de gebruiksvoorwaarden en de Algemene gebruiksvoorwaarden regelmatig te  raadplegen.  
 
4.  Doel  RA-computers    
RA-computers beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over beveiligingsproducten in de breedste zin des woords. Op de door RA -computers aangeboden producten zijn de voorwaarden van RA-computers van toepassing. Op de producten en diensten die in de shop    van  RA-computers worden aangeboden zijn de voorwaarden van de desbetreffende partner meestal aanvullend van  toepassing (lees  hiervoor de Algemene  Voorwaarden van RA -computers ).  Bij de bestelling van gecombineerde pakketten via RA-computers  zijn  de  voorwaarden van RA-computers respectievelijk van haar partners gecombineerd van toepassing, naar gelang het door RA-computers of  haar partner geleverde deel van het  pakket. RA -computers streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de  geboden informatie correct of altijd actueel is.  Hoewel RA -computers de informatie op RA-computers met uiterste zorg heeft samengesteld  en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten  worden ontleend.  
 
5.  Hyperlinks  
a.  De  website  van  RA Computers    bevat  hyperlinks  naar  websites  van  andere  .  Indien  voor  de  gelinkte  website  van  die  betreffende    andere  gebruiksvoorwaarden  gelden,  dan  gaan  die  gebruiksvoorwaarden  voor  en  hebben  de  onderhavige  Gebruiksvoorwaarden  een  aanvullende  werking.   
b.  RA Computers    kan  hyperlinks  naar  websites  van  partners  van RA Computers  en  andere  derden  bevatten.  Deze  hyperlinks  worden  enkel  voor  het  gemak  en  informatie  van  u  als  de  gebruiker  verstrekt.  Ra-computers  is  niet  verantwoordelijk  voor  deze  websites  en  het  feit  dat  RA Computers    deze  hyperlinks  opneemt  betekent  niet  dat  zij  de  inhoud  van  die  websites  goedkeurt.  
 
6.  Eigendom  
Alle  rechten  op  RA Computers    en  alle  informatie  op  deze  website  berusten  volledig  bij  .,  haar  partners  en  adverteerders.  RA-Computers.  behoudt  alle  rechten  voor.  Alle  informatie  -  in  welke  vorm  dan  ook  -  wordt  beschermd  door  het  auteursrecht,  merkenrecht,  handelsnaamrecht  of  ander  intellectuele-  of  industriële  eigendomsrecht  en  blijft  te  allen  tijde  eigendom  van  RA Computers  .,  haar  partners  en  adverteerders.  Voor  de  samenstelling,  het  uiterlijk  en  de  inhoud  van  alle  pagina's  van  RA Computers    geldt:  ©  2009  RA Computers  ,  Nederland.  
 
7.  Informatie   
RA Computers    en  de  hierin  opgenomen  informatie  wordt  geleverd  zoals  u  deze  hier  aantreft,  zonder  enige  uitdrukkelijke  of  geïmpliceerde  garantie.  Beweringen  en  meningen,  geuit  in  de  mededelingen  op  de  pagina's  van  RA Computers    zijn  die  van  de  auteur(s)  en  niet  (noodzakelijkerwijs)  die  van  RA Computers  .  Het  is  niet  toegestaan  informatie  die  van  RA Computers    wordt  verkregen  te  wijzigen,  kopiëren,  distribueren,  openbaarmaking,  verbinden  met  andere  websites,  aan  derden  ter  beschikking  te  stellen,  dan  wel  anderszins  te  gebruiken  als  vermeld  in  dit  artikel.  
 
8.  Gebruiksrecht   
RA Computers   verleent  u  als  bezoeker  het  recht  om  de  informatie  van  de  website  uitsluitend  voor  persoonlijke  doeleinden  te  gebruiken.  Het  is  niet  toegestaan  RA Computers    te  gebruiken  voor  onrechtmatige  handelingen  dan  wel  handelingen  welke  op  grond  van  deze  Gebruiksvoorwaarden  of  de  wet  niet  zijn  toegestaan.  Het  is,  met  inachtneming  van  deze  Gebruiksvoorwaarden,  wel  toegestaan  de  informatie  te  gebruiken  voor  zover  dit  technisch  gezien  noodzakelijk  is  om  RA Computers    te  kunnen  raadplegen  of  RA Computers   in  zoekmachines  opzoekbaar  te  maken.  Ieder  ander  gebruik  wordt  uitdrukkelijk  verboden.  In  het  bijzonder  is  het  verboden  om  RA Computers    te  monitoren  of  te  verveelvoudigen.  Dat  geldt  eveneens  voor  gegevens  en  content  die  door  RA Computers  . worden  ontsloten.  Bovendien  is  het  verboden    -  al  dan  niet  in  delen  -  integraal  te  downloaden,  de  verwerkingskracht  van  de  servers  van  RA Computers    voor  andere  doelen  te  gebruiken  dan  hierboven  is  toegestaan,  de  Website  te  overvloeden  met  elektronisch  berichtenverkeer  dat  bestemd  is  om  de  werking  te  verstoren.   
 
9.  Beveiliging  
RA Computers    spant  zich  in  om  haar  websites  of  de  servers  waar  haar  websites  op  staan  naar  de  stand  van  techniek  met  passende  beveiligingsmaatregelen  te  beschermen  tegen  virussen  of  schadelijke  programma's.  
 
10.  Plaatsing  berichten  
De  berichten  die  de  bezoeker  van RA Computers  achterlaat  en  voor  derden  te  lezen  zijn,  dienen  een  duidelijk  en  aantoonbaar  verband  met  de  inhoud  van RA Computers  te  hebben  en  dienen  niet  in  strijd  met  de  openbare  orde  of  goede  zeden  te  zijn,  niet  beledigend  of  anderszins  aanstootgevend  voor  of  onrechtmatig  jegens  derden  te  zijn,  geen  inbreuk  te  maken  op  rechten  van  derden,  geen  aanleiding  tot  strafrechtelijke  of  civielrechtelijke  procedures  te  kunnen  zijn  en  geen  virussen  of  andere  schadelijke  bestanden  te  bevatten.  RA Computers    staat  er  op  geen  enkele  wijze  voor  in  dat  de  voor  derden  toegankelijke  berichten  geheim  worden  gehouden.  RA Computers    is  te  allen  tijde  gerechtigd  om  geplaatste  berichten  te  weigeren,  te  verwijderen  of  te  wijzigen  en/of  deze  berichten  aan  justitiële  overheidsinstanties  te  verstrekken.  
 
11.  Aansprakelijkheid  
RA Computers   sluit  iedere  aansprakelijkheid  uit  voor  alle  directe,  indirecte  en  gevolgschade,  schade  uit  welke  hoofde  dan  ook  ontstaan,  voortvloeiend  uit  of  verband  houdend  met  het  gebruik  van  RA Computers  ,  in  het  bijzonder  als  gevolg  van  het  gebruik  van  de  informatie  op    of  als  gevolg  van  het  zoeken  van  toegang  tot  enige  andere  informatie  middels  hyperlinks  naar  derden  vanaf  ,  dan  wel  door  de  tijdelijke  onmogelijkheid  om    te  kunnen  raadplegen,  tenzij  en  voorzover  de  schade  is  veroorzaakt  door  opzet  of  bewuste  roekeloosheid  van  RA Computers  . 
 
12.  Conversie  
Indien  enige  bepaling  uit  deze  Gebruiksvoorwaarden  nietig,  vernietigbaar  of  anderszins  niet  afdwingbaar  is  dan  wordt  deze  bepaling  geacht  te  zijn  vervangen  door  een  wel  geldige  en  afdwingbare  bepaling  welke  de  oorspronkelijke  intentie  van  de  nietige,  vernietigbare  of  niet-afdwingbare  bepaling  zoveel  mogelijk  benadert.  De  overige  bepalingen  blijven  onverminderd  van  kracht.   
 
13.    Verkoop  producten  
Voor  de  verkoop  van  producten  op    gelden  de  aldaar  genoemde  Algemene  Voorwaarden.  Onderhavige  Gebruiksvoorwaarden  zijn  voor  situaties  welke  de  verkoop  van  producten  betreffen,  aanvullend  van  toepassing.  Bij  strijdigheden  prevaleren  de  Algemene  Voorwaarden.  
 
14.  Toepasselijk  recht  en  bevoegde  rechter   
Alle  geschillen,  inclusief  geschillen  welke  slechts  door  een  partij  als  zodanig  worden  beschouwd,  welke  op  enigerlei  wijze  verband  houden  met  het  gebruik  van  RA Computers    worden  uitsluitend  beheerst  door  Nederlands  recht  en  zullen  bij  uitsluiting  worden  beslecht  door  de  bevoegde  rechter  te  Amsterdam

Ga verder
Winkelwagen
0 artikelen

Subtotaal: € 0,00

Nieuwe producten
Fabrikanten
Wij accepteren
Nieuwsbrief
Opmerking: Geregistreerde gebruikers ga naar: Mijn account om u aan/af te melden voor de nieuwsbrief.

E-Mail Adres:

Uw naam: